- - in Đối tác

Arofarm có tham khảo các đối tác về kỹ thuật canh tác, làm đất, thâm canh tăng vụ , giống cây trồng và các mô hình trồng với quy mô lớn, đồng thời tìm hiểu các mô hình như giá trồng nông sản, nhà lưới, nhà kính ….. tiếp tục mở rộng quá trình công nghiệp hóa và ứng dụng kỹ thuật hiện đại vào sản xuất nông sản.